CustomShapeImageView: 绘制各种不规则形状的图片类库

作者: rain 分类: 移动 发布时间: 2013-12-24 11:45 6 条评论

CustomShapeImageView 使用 PorterDuffXfermode  来绘制形状图片和 SVG 图片。

示例如下:

使用方式也是比较简单的:

项目主页: https://github.com/MostafaGazar/CustomShapeImageView

示例 APK:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meg7.samples

本文出自 云在千峰,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://blog.chengyunfeng.com/?p=552

Ɣ回顶部